Vakıflara İlişkin İşlemler

(EK-6) YABANCI TÜZEL KİŞİLERİN TÜRKİYE’DE FAALİYETTE BULUNABİLMELERİNE İLİŞKİN BAŞVURU FORMU
(EK-8) TÜRKİYE’DE TEMSİLCİLİK AÇMASINA İZİN VERİLEN KURULUŞLARIN VERECEĞİ FAALİYET BİLDİRİMİ
(EK-9) TÜRKİYE TEMSİLCİLİĞİ ANA STATÜSÜ
YABANCI STK’LAR AÇISINDAN İZİN BAŞVURUSU VE SONRASINDA DERNEKLER MEVZUATI
YABANCI STK’LAR İÇİN BAŞVURU REHBERİ
TÜRKİYE’DE FAALİYETİNE İZİN VERİLEN YABANCI STK’LAR
YABANCI VAKIFLARIN İZİN ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

        Yabancı vakıflar, uluslararası alanda işbirliği yapılmasında yarar görülen hallerde, karşılıklı olmak koşulu ile Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle, Bakanlığın izniyle Türkiye’de doğrudan faaliyette bulunabilir, temsilcilik kurabilir, şube açabilir, üst kuruluşlar kurabilir, kurulmuş üst kuruluşlara katılabilir veya kurulmuş vakıflarla işbirliği yapabilirler.
        Bu vakıflar, Medeni Kanun hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkında uygulanan mevzuata tabidir.

YABANCI VAKIFLARIN BAŞVURUSU

        Yabancı vakıflar, temsilcilik kurma, şube açma, üst kuruluş kurma, kurulan üst kuruluşlara katılma, kurulmuş vakıflarla işbirliği yapma ve Türkiye’de doğrudan gerçekleştirmek istedikleri diğer faaliyetleriyle ilgili başvurularını Bakanlığa (EK- 6)’da belirtilen Yabancı Tüzel Kişilerin Türkiye’de Faaliyette Bulunabilmelerine İlişkin Başvuru Formu ve eklerini dört nüsha vererek yaparlar. Ayrıca, temsilcilik kurma veya şube açma başvurularında (Ek-9)’da bulunan örnek statüdeki bilgileri ihtiva eden ana statünün de verilmesi zorunludur.
İşbirliği yapma başvurusu, yabancı vakıf adına ülkemizde işbirliği yapılacak vakıf tarafından da gerçekleştirebilir. Başvuru, Bakanlığa doğrudan yapılabileceği gibi posta aracılığıyla da yapılabilir.
        Yabancı vakıfların Türkiye’deki faaliyetleri ile ilgili olarak yeni başvurularında, daha önce verilen ve geçerliliğini koruyan belgeler bir daha istenmez.

Ayrıca;

1–Yurt dışındaki kuruluşun yetkili organı tarafından yapılmak istenilen faaliyet için alınmış ve yetkilendirilmiş kişilerin de belirtildiği karar örneği ile Türkçe çevirisinin,

2–Yetkilendirilmiş kişilere ait nüfus cüzdan fotokopisinin,

3-Şube açma başvurularında şube kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluşuna ait belgeler ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişide belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisinin, başvuru evraklarına eklenmesi gerekmektedir.

YABANCI VAKIF BAŞVURULARININ İNCELENMESİ VE İZİN

        Yabancı vakıfların Türkiye’deki faaliyetleriyle ilgili başvuru formu ve ekleri Bakanlıkça incelenir ve varsa eksiklikleri tamamlatılır.
Dışişleri Bakanlığının konu ile ilgili görüşü alındıktan sonra, Bakanlıkça gerekli değerlendirme yapılır ve değerlendirmenin olumlu olması halinde, iznin türü, kapsamı ve süresi de kararda belirtilir. Temsilcilik ve şube açma, üst kuruluş kurma veya üst kuruluşlara katılma durumlarında izin süresiz verilir. Başvuru sonuçlandıktan sonra, başvuru sahibine ve form ve ekleri ile birlikte de ilgili valiliğe on gün içinde bildirilir.
        Süreli izinler azami beş yıldır. Ancak, Bakanlık sürenin yetersiz olması halinde bu süreyi uzatabilir. Süre uzatımı talebi, sürenin dolmasından en az üç ay önce ve gerekçeli bir yazı ile yapılır. Süre uzatımının değerlendirilmesi ve sonuç için yukarıda belirtilen usul uygulanır.

YABANCI VAKIFLARIN YILLIK RAPORLARI

        Ülkemizde faaliyetlerine izin verilen yabancı vakıflar, her yıl sonu itibariyle yaptıkları harcama gerektiren faaliyetleriyle ilgili (EK- 8)’de belirtilen Türkiye’de Temsilcilik Açmasına İzin Verilen Yabancı Vakıf, Dernek ve Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşların Vereceği Faaliyet Bildiriminin iki nüshasını merkezlerinin bulunduğu yerin valiliğine takip eden yılın şubat ayı sonuna kadar verirler.
        Türkiye’de doğrudan uluslararası faaliyette bulunmalarına izin verilen yabancı vakıflar ise belirtilen nitelikteki formlarını, her yılın ilk iki ayı içinde, eğer faaliyet bir yıldan az süreli ise faaliyet sonunda,Türkçe olarak Bakanlığa verirler.
        Ayrıca, bu vakıflar Türkiye’deki her türlü faaliyetlerine ilişkin yazılı ve görsel yayınların ikişer nüshasını Bakanlığa gönderirler.
 
 
Vakıf İşlemlerine İlişkin Formlar
Yabancı Tüzel Kişilerin                                       Türkiye'de Temsilcilik Açmasına                                               Türkiye Temsilciliği Ana Statüsü (EK-9)          Türkiye'de Faaliyette                                           İzin Verilen Kuruluşların Vereceği                                                                                                     
Bulunabilme  Başvuru Formu (EK-6)                 Faaliyet Bildirimi (EK-8)                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
 
Yabancı STK'lar Açısından                                  Yabancı STK'lar için                                                                 Türkiye'de Faaliyetine İzin Verilen
İzin Başvurusu ve Sonrasında                              Başvuru Rehberi                                                                        Yabancı STK'lar
Dernekler Mevzuatı