Sendika Kuruluş İşlemleri > Neler Yapmalısınız.?
Sendika Kuruluş İşlemleri


Mal Bildirimi


Kuruluşların zorunlu organlarına seçilenlerin mal bildirimlerinin hangi kurum, kuruluş veya makama verileceği ve izlenecek yönteme ilişkin ilgi yazınız Bakanlığımızca değerlendirilmiştir. Bilindiği üzere, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu' nun "Kuruluşların denetimi ve şeffaflık" başlıklı 29’uncu maddesinin dördüncü fıkrasında, kuruluşların ve şubelerin kurucu ve yöneticileri, kendileri, eşleri ve velayetleri altında bulunan çocuklarına ait mal bildirimlerini 19.4.1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve ilgili yönetmeliklere göre vermek zorunda oldukları öngörülmüştür.
3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu' nun "Bildirimin zamanı" başlıklı 6’ncı maddesinin (c) bendinde, mal bildirimlerinin seçimle gelen görevlerde seçimin kesinleşmesi tarihini izleyen iki ay içinde, "Bildirimlerin verileceği merciler" başlıklı 8’inci maddesinin (o) bendinde, mal bildirimi verecek son merciler için, kendi kuruluşlarının özlük işleri ile ilgili makam veya merci olduğu hüküm altına alınmıştır.
Bu bağlamda, kuruluşların genel merkez ve şube zorunlu organlarına seçilenlerin mal bildirimlerini, seçildikleri kuruluşların genel merkezinin özlük işleriyle ilgili birimine verilmesinin gerektiği değerlendirilmektedir.



Sendika Kuruluş İşlemleri
İşçi ve İşveren Sendikalarından İstenecek Evraklar
Memur Sendikalarından İstenecek Evraklar
Temsilcilik
Mal Bildirimi
Ek-1 Beyan








 

Copyright 2015 | Anadolu Yazılımevi