Sendika Kuruluş İşlemleri > Neler Yapmalısınız.?
Sendika Kuruluş İşlemleri


Temsilcilik


A-) 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
"Diğer Kanunların Uygulanması" başlıklı "
Madde: 80 -(1) Kuruluşlar hakkında, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 4721 sayılı Kanun ile 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır.....

TEMSİLCİLİK AÇILIŞINDA İSTENECEK EVRAKLAR

1.) Dilekçe; İstanbul Valiliği, İl Dernekler Müdürlüğüne Hitaben Yazılmış (Bankalar Cad. No:14 Karaköy adresinde bulunan İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü),
2.) Beyan; Sendika Kurucularının Kuruculuk Şartlarını Taşıdıklarına Dair Beyanları (6356 Kanunun 6’ncı maddesi gereği Ek:1),
3.) Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (Nüfus Müd.),
4.) Genel Merkez Yönetim Kurulu Kararı

TEMSİLCİLİK AÇILMASI

Madde 24- Dernekler, gerekli gördükleri yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilirler. Temsilcilikler, şube veya dernek genel kurullarında temsil edilmezler. Şubeler temsilcilik açamazlar. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

Madde 2- Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Dernek: Kazanç paylaşma dışında, kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, en az yedi gerçek veya tüzel kişinin, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarını,
b) Derneğin yerleşim yeri: Derneğin yönetim faaliyetlerinin yürütüldüğü yeri,
c) Dernek merkezi: Derneğin yerleşim yerinin bulunduğu il veya ilçeyi,
d) Mülkî idare amiri: Dernek merkezinin bulunduğu yerin vali veya kaymakamını,
e) Dernekler birimi: İllerde il dernekler müdürlüğünü, ilçelerde dernekler büro şefliğini,
f) Plâtform: Derneklerin kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere girişim, hareket ve benzeri adlarla oluşturdukları tüzel kişiliği bulunmayan geçici nitelikteki birliktelikleri,
g) Üst kuruluş: Derneklerin oluşturduğu tüzel kişiliği bulunan federasyonları ve federasyonların oluşturduğu konfederasyonları,
h) Şube: Dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi için bir derneğe bağlı olarak açılan, tüzel kişiliği olmayan ve bünyesinde organları bulunan alt birimi,
i) Temsilcilik: Dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi için bir derneğe bağlı olarak açılan, tüzel kişiliği ve bünyesinde organları bulunmayan alt birimi, İfade eder.


Sendika Kuruluş İşlemleri
İşçi ve İşveren Sendikalarından İstenecek Evraklar
Memur Sendikalarından İstenecek Evraklar
Temsilcilik
Mal Bildirimi
Ek-1 Beyan

 

Copyright 2015 | Anadolu Yazılımevi