Mevzuat > Genelgeler
Genelgeler

Kurban, Kurban Derisi ile Fitre ve Zekât Toplama Faaliyetleri

Sayı : 68303338-3503

04/10/2013

Konu : Kurban, Kurban Derisi ile Fitre ve Zekât Toplama Faaliyetleri

GENELGE: 2013/45

Bilindiği üzere, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununa dayanılarak, İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte hazırlanan 27/12/1999 tarihli ve 23919 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılmış ve bu değişiklikler 26/09/2013 tarihli ve 28777 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Adı geçen Yönetmelikte yapılan yeni düzenleme sonucunda; kurban derisi, bağırsak ile fitre ve zekât toplama faaliyetlerinde bulunabilme yetkisi demokratik bir anlayışın gereği olarak gerçek kişileri, dernekleri, vakıfları, kurum ve kuruluşları kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Bu itibarla, Yardım Toplama Kanunu kapsamında, kamu yararına uygun olmak kaydıyla amaçlarını gerçekleştirmek, muhtaç kişilere yardım sağlamak, ve kamu hizmetlerinden bir veya birkaçını gerçekleştirmek veya destek olmak üzere Bakanlar Kurulunca izin almadan yardım toplayabileceği kararlaştırılan kuruluşlar, kendilerine verilen izin kapsamında olmak üzere yetkili makamlara bildirimde bulunmak; diğer dernek, vakıf, kurum veya kişiler ise yetkili makamdan izin almak suretiyle, kurban, kurban derisi, bağırsak ile fitre ve zekât toplama faaliyetlerinde bulunabileceklerdir. Yardım Toplama Kanunu, yardım toplama faaliyetlerinin denetim ve gözetim görevini mülki idare amirlerine vermiştir.
Bu nedenle, diğer yardım toplama faaliyetlerinde olduğu gibi, Yardım Toplama Kanunu çerçevesinde kurban, kurban derisi, bağırsak ile fitre ve zekât toplama faaliyetlerinde de herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden faaliyetin gerçekleştirilebilmesi için konunun titizlikle takibi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini önemle rica ederim.

M. Bahrettin DEMİRER

Bakan a.

Vali

Müsteşar V.


Genelgeler   
2014/37 İdarî Para Cezaları
2014/1 Siyasi Partiler
2013/53 İdari Para Cezalarının yeniden değerleme oranında artırılması
2013/47 Sendikal İşlemler
Kurban, Kurban Derisi ile Fitre ve Zekât Toplama Faaliyetleri
Başbakanlığın 2012/24 sayılı Suriyeli Sığınmacılara Yardım Kampanyası Genelgesi  
 
Copyright 2015 | Anadolu Yazılımevi