Mevzuat > Genelgeler
Genelgeler

2013/53 İdari Para Cezalarının yeniden değerleme oranında artırılması

                                                                                                  T.C.

                                                                                  İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Dernekler Dairesi Başkanlığı

Sayı : 48462806-010-06-01-

04/12/2013

Konu : İdarî Para Cezaları

GENELGE: 2013/53

5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununda yer alan idarî para cezalarının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 3 üncü maddesi ve 17 nci maddesinin yedinci fıkrası gereğince, 31/03/2005 tarih ve 25772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen parasal hadlerin de aynı Yönetmeliğin 101 inci maddesi gereğince, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılması gerekmektedir. Söz konusu idarî para cezaları ile parasal hadler, 19/11/2013 tarih ve 28826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 430 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde tespit edilen 2013 yılı için yeniden değerleme oranı olan % 3,93 (üç virgül doksan üç) artış esas alınarak, 01/01/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ekli listede gösterildiği şekilde artırılmıştır. Bilgi ve gereğini rica ederim.

Aziz YILDIRIM

Bakan a.

Müsteşar Yardımcısı


Genelgeler   
2014/37 İdarî Para Cezaları
2014/1 Siyasi Partiler
2013/53 İdari Para Cezalarının yeniden değerleme oranında artırılması
2013/47 Sendikal İşlemler
Kurban, Kurban Derisi ile Fitre ve Zekât Toplama Faaliyetleri
Başbakanlığın 2012/24 sayılı Suriyeli Sığınmacılara Yardım Kampanyası Genelgesi
 


Copyright 2015 | Anadolu Yazılımevi