Mevzuat > Genelgeler
Genelgeler

2014/1 Siyasi Partiler

                                                                                                  T.C.

                                                                                  İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Dernekler Dairesi Başkanlığı
Sayı : 51355057-010.06.99-33
03/01/2014
Konu : Siyasi Partiler

GENELGE: 2014/1

Siyasi partilerin kuruluş ve bildirimlerine ilişkin iş ve işlemler, 22/04/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu kapsamında, merkezde İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü taşrada ise emniyet müdürlüklerince yürütülmekte iken, 22/12/2013 tarihinde İçişleri Bakanı Oluru ile yürürlüğe giren Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi Başkanlığı Merkez ve Taşra Birimleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve emniyet müdürlüklerinin bu görevlerine ilişkin hükümler yürürlükten kaldırılmıştır. 10/10/2013 tarihli ve 2013/47 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile daha önce Emniyet Genel Müdürlüğü ve emniyet müdürlükleri tarafından yürütülen sendikalara ait iş ve işlemlerin, Dernekler Dairesi Başkanlığının merkez ve taşra birimlerince yürütüleceği belirtilmiş olup 30/11/2013 tarihi itibarı ile 81 ilde devir işlemleri tamamlanmıştır. 10/06/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (F) bendinde; “Vali, ilde teşkilatı veya görevli memuru bulunmayan işlerin yürütülmesini, bu işlerin görülmesiyle yakın ilgisi bulunan her hangi bir idare şube veya daire başkanından isteyebilir. Bu suretle verilen işlerin yapılması mecburidir.” hükmü yer almaktadır. Diğer taraftan 2820 sayılı Kanunun 121 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Türk Kanunu Medenisi ile Dernekler Kanununun ve dernekler hakkında uygulanan diğer kanunların bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri, siyasi partiler hakkında da uygulanır.” hükmü çerçevesinde, dernek ve sendikalarda olduğu gibi siyasi partilerin kuruluş ve bildirimine ilişkin 2820 sayılı Kanunda belirtilen iş ve işlemlerinin de İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı merkez ve taşra birimlerince yürütülmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, siyasi partilerin mevcut belge ve kayıtlarının illerde (büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunan ilçeler dahil) il dernekler müdürlüklerine, ilçelerde ilçe dernekler büro şefliklerine, bu şefliklerin bulunmadığı ilçelerde ise kaymakamlık yazı işleri müdürlüklerine devredilmesi ve bundan sonra siyasi partilerin bildirimlerine ilişkin mahallin mülki amirliğine verilen evrakın söz konusu birimlere havale edilmesi, İl dernekler müdürlüklerince birleştirilen bu evrakın bir örneğinin İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığına ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi, Siyasi partilerin il, ilçe ve belde teşkilatlarının kuruluş ve faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemlerin 2820 sayılı Kanunda öngörüldüğü şekilde yürütülmesi, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı ve il dernekler müdürlüklerince devralınan söz konusu dosya ve yazışma belgelerinin uygun şekilde arşivlenerek muhafaza edilmesi ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususlarında, Bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim.

Seyfullah HACIMÜFTÜOĞLU

Bakan a.                         Vali                               Müsteşar

Genelgeler   
2014/37 İdarî Para Cezaları
2014/1 Siyasi Partiler
2013/53 İdari Para Cezalarının yeniden değerleme oranında artırılması
2013/47 Sendikal İşlemler
Kurban, Kurban Derisi ile Fitre ve Zekât Toplama Faaliyetleri
Başbakanlığın 2012/24 sayılı Suriyeli Sığınmacılara Yardım Kampanyası Genelgesi
 Copyright 2015 | Anadolu Yazılımevi