Mevzuat > Genelgeler
Genelgeler2014/37 İdarî Para Cezaları


                                                                                                  T.C.

                                                                                     İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Dernekler Dairesi Başkanlığı

Sayı: 23/12/2014

Konu : İdarî Para Cezaları

GENELGE :2014/37

5253 sayılı Dernekler Kanunu, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununda yer alan idarî para cezalarının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 3 üncü maddesi ve 17 nci maddesinin yedinci fıkrası gereğince, 31/03/2005 tarih ve 25772 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen parasal hadlerin de aynı Yönetmeliğin 101 inci maddesi gereğince, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılması gerekmektedir. Söz konusu idarî para cezaları ile parasal hadler, 15/10/2014 tarih ve 29176 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 441 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde tespit edilen 2014 yılı için yeniden değerleme oranı olan % 10,11 (on virgül on bir) artış esas alınarak, 01/01/2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ekli listede gösterildiği şekilde artırılmıştır. Bilgi ve gereğini rica ederim.

Aziz YILDIRIM

Bakan a.

Müsteşar Yardımcısı

Genelgeler   
2014/37 İdarî Para Cezaları
2014/1 Siyasi Partiler
2013/53 İdari Para Cezalarının yeniden değerleme oranında artırılması
2013/47 Sendikal İşlemler
Kurban, Kurban Derisi ile Fitre ve Zekât Toplama Faaliyetleri
Başbakanlığın 2012/24 sayılı Suriyeli Sığınmacılara Yardım Kampanyası Genelgesi
 


Copyright 2015 | Anadolu Yazılımevi