Dernek İşlemleri > Tüzük İşlemleri
Dernek Tüzük İşlemleri


Dernek Tüzük İşlemleri


Tüzükte Bulunması Gereken Maddeler

Her derneğin bir tüzüğü bulunur. Bu tüzükte aşağıda gösterilen hususların belirtilmesi zorunludur:

*Derneğin adı ve merkezi.
*Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimleri ile faaliyet alanı.
*Derneğe üye olma ve üyelikten çıkmanın şart ve şekilleri.
*Genel kurulun toplanma şekli ve zamanı.
*Genel kurulun görevleri, yetkileri, oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri.
*Yönetim ve denetim kurullarının görev ve yetkileri, ne suretle seçileceği, asıl ve yedek üye sayısı.
*Derneğin şubesinin bulunup bulunmayacağı, bulunacak ise şubelerin nasıl kurulacağı, görev ve yetkileri ile dernek genel kurulunda nasıl temsil edileceği.
*Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarının belirlenme şekli.
*Derneğin borçlanma usulleri.
*Derneğin iç denetim şekilleri.
*Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği.
*Dernek Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin Adı, Soyadı, Görevi Ünvanı.
*Derneğin feshi halinde mal varlığının tasfiye şekli.


Tüzük Değişikliği Yapıldığı Taktirde

*Genel Kurul Sonuç Bildirimi(Ek-3)
*Genel Kurul Toplantı Tutanağı
*3 Adet tüzük (tüzük değişikliklerinin işlenmiş haliyle)
*1 Adet tüzük değişikliği listesi (Değişen maddelerin eski ve yeni halini gösterir şekilde)
*Tüzüğün tüm sayfaları yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanarak bir yazı ekinde Mülki İdare Amirliğine bildirimde bulunulacaktır
Not: Spor Kulübü Derneklerinin tüzüklerinde kulübün forma rengi belirtilmelidir.Tüzük İşlemleri Formlar
Örnek Tüzük (Şubeli)
Örnek Tüzük (Şubesiz)

 

Copyright 2015 | Anadolu Yazılımevi