Dernek  Kuruluş > Yurtdışında Kurulan Birliklerin Türkiye'de Faaliyette Bulunma Başvurularında İstenecek Belgeler
Dernek Kurma İşlemleri


Yurtdışında Kurulan Birliklerin Türkiye'de Faaliyette Bulunma Başvurularında İstenecek Belgeler


Yurt dışında kurulan birlikler, Türkiye’de doğrudan faaliyette bulunma, işbirliği yapma, temsilcilik veya şube açma, üst kuruluş kurma, kurulan üst kuruluşlara katılma ile ilgili başvurularını (Dernekler Yönetmeliği Ek-6'da bulunan) “Yabancı Tüzel Kişilerin Türkiye’de Faaliyette Bulanabilmelerine İlişkin Başvuru Formu”nu ve Türkiye’de faaliyette bulunacak yabancı birliğin orjinal dilindeki statüsü ile statünün sadece amaç ve faaliyet alanlarını tanımlayan bilgilerin bulunduğu (Dernekler Yönetmeliği Ek-9’ da bulunan örnek statüdeki bilgileri ihtiva eden) bölümün Türkçe’ye çevrilmiş noterden onaylı örneğini,

Dört nüsha olarak İçişleri Bakanlığına vermek suretiyle yaparlar.

Ayrıca, temsilcilik açma başvurularında; (Dernekler Yönetmeliği Ek-9'da bulunan) örnek statüdeki bilgileri ihtiva eden ve temsilcilik kurucu / kurucuları tarafından imzalanmış Türkiye Temsilciliği Ana Statüsünün,

Şube açma başvurularında ise; Dernekler Kanununun 4 üncü maddesinde belirtilen konuları ihtiva eden ve şube kurucuları tarafından imzalanmış tüzüğün de verilmesi zorunludur.

İşbirliği yapma başvuruları, yabancı birlik adına ülkemizde işbirliği yapılacak kuruluş tarafından da gerçekleştirebilir.

Başvurular, İçişleri Bakanlığına doğrudan yapılabileceği gibi posta aracılığıyla da yapılabilir.

Yabancı birliklerin Türkiye’deki faaliyetleri çerçevesinde daha önce verilmiş izinlerle ilgili olarak istenen belgelerin verilmesi gerektiğinde, yeni izin başvurusunda geçerliliğini koruyan belgeler istenmez.


Kuruluş Belgeleri   
Dernek Kuruluşu İçin İstenen Belgeler
Dernek Şube Kuruluşu
Federasyon Kurma Başvuruları ve İstenecek Belgeler
Konfederasyon Kurma Başvuruları ve İstenecek Belgeler
3335 Sayılı Kanuna Göre Birlik Kuruluşu Başvurularında İstenecek Belgeler
Birlik Şube Kuruluşu Başvurularında İstenecek Belgeler
Türkiyede Kurulan Birliklerin Yurtdışında Faaliyette Bulunma Başvurularında İstenecek Belgeler
Yurtdışında Kurulan Birliklerin Türkiyede Faaliyette Bulunma Başvurularında İstenecek Belgeler
Temsilcilik
Platform
Sandık Kurma Şartları
Derneklerin Tutacağı Defterler

 

Copyright 2015 | Anadolu Yazılımevi