Dernek  Kuruluş > Türkiye'de Kurulan Birliklerin Yurtdışında Faaliyette Bulunma Başvurularında İstenecek Belgeler
Dernek Kurma İşlemleri


Türkiye'de Kurulan Birliklerin Yurtdışında Faaliyette Bulunma Başvurularında İstenecek Belgeler


Türkiye’de kurulan birlikler tarafından yurt dışında doğrudan faaliyette bulunma, şube açma, yurtdışında benzer amaçlı dernek veya kuruluşlara katılma veya bunlarla işbirliği yapma talebi ile ilgili olarak birlik yönetim kurulu başkanlığınca hazırlanan talep dilekçesi birliğin kurulu bulunduğu yerdeki mahallin en büyük mülki amirliğine verilir.

Bu dilekçeye;

1- Birlik statüsü,

2-Yurt dışında doğrudan faaliyette bulunma, şube açma, benzer amaçlı dernek veya kuruluşlara katılma veya bunlarla işbirliği yapmaya ilişkin birlik yetkili organınca alınan karar örneği,


Ayrıca, şube açılması ile ilgili olarak,

1-Şube kurucularının yetkilendirildiğine ilişkin birlik yetkili organının karar örneği,

2-Şube kurucuları arasında gerçek kişilerin bulunması halinde bunların nüfus cüzdanı örneği

3-Şube adına yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yeri ve imzalarını belirten liste,

4- Yurtdışında açılacak şubenin statüsü,


Benzer amaçlı dernek veya kuruluşlara katılma veya bunlarla işbirliği yapmaya ilişkin olarak ise,

1-Birliğin katılacağı veya işbirliğinde bulunacağı yurtdışında kurulu dernek veya kuruluşun statüsü ve noter tasdikli Türkçe çevirisi,

2- Yurtdışındaki dernek veya kuruluş tarafından katılma yada işbirliği talebinin uygun görüldüğüne ilişkin davet mektubunun aslı ve Türkçe çevirisi,

Dörder adet olarak eklenir.

Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerdeki başvurularda belgeler birer arttırılarak verilir.


Kuruluş Belgeleri   
Dernek Kuruluşu İçin İstenen Belgeler
Dernek Şube Kuruluşu
Federasyon Kurma Başvuruları ve İstenecek Belgeler
Konfederasyon Kurma Başvuruları ve İstenecek Belgeler
3335 Sayılı Kanuna Göre Birlik Kuruluşu Başvurularında İstenecek Belgeler
Birlik Şube Kuruluşu Başvurularında İstenecek Belgeler
Türkiyede Kurulan Birliklerin Yurtdışında Faaliyette Bulunma Başvurularında İstenecek Belgeler
Yurtdışında Kurulan Birliklerin Türkiyede Faaliyette Bulunma Başvurularında İstenecek Belgeler
Temsilcilik
Platform
Sandık Kurma Şartları
Derneklerin Tutacağı Defterler 

Copyright 2015 | Anadolu Yazılımevi