Birlik Şube Kurma İşlemleri > Neler Yapmalısınız.?
Birlik Şube Kurma İşlemleri İçin Neler Yapmalısınız.?


Birlik Şube Kuruluşu Başvurularında İstenecek Belgeler


Kurucuların imzalarını içeren iki adet kuruluş bildirimine (Dernekler Yönetmeliği Ek-2’de bulunan) aşağıdaki belgeler eklenerek şubesinin kurulacağı yerdeki mahallin en büyük mülki amirliğine verilir.

1- İlgili dernekler müdürlüğünce onaylanmış iki adet birlik tüzüğü,

2- Şube kurulmasına ilişkin birlik yetkili organlarınca alınan karar örneği,

3- Kurucu olarak yetkilendirilmiş kişiler için alınmış birlik yönetim kurulu karar fotokopisi,

4- Şube kurucuları arasında gerçek kişilerin bulunması halinde bunların nüfus cüzdanı örneği,

5- Şube’yi kuracaklar arasında yabancı tebaalı gerçek kişilerin bulunması halinde, bunların Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin örnekleri,

6- Şube kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluşuna ait belgeler ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi,

7- Şube adına yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yeri ve imzalarını belirten liste,


Kuruluş Belgeleri   
Dernek Kuruluşu İçin İstenen Belgeler
Dernek Şube Kuruluşu
Federasyon Kurma Başvuruları ve İstenecek Belgeler
Konfederasyon Kurma Başvuruları ve İstenecek Belgeler
3335 Sayılı Kanuna Göre Birlik Kuruluşu Başvurularında İstenecek Belgeler
Birlik Şube Kuruluşu Başvurularında İstenecek Belgeler
Türkiyede Kurulan Birliklerin Yurtdışında Faaliyette Bulunma Başvurularında İstenecek Belgeler
Yurtdışında Kurulan Birliklerin Türkiyede Faaliyette Bulunma Başvurularında İstenecek Belgeler
Temsilcilik
Platform
Sandık Kurma Şartları
Derneklerin Tutacağı Defterler
 

Copyright 2015 | Anadolu Yazılımevi