Dernek İşlemleri > Konfederasyon Kuruluş İşlemleri
Konfederasyon Kuruluş İşlemleri


Konfederasyon Kurma Başvuruları ve İstenecek Belgeler


Madde 10- Konfederasyonlar kuruluş amaçları aynı olan en az üç federasyonun bir araya gelmesi ile kurulurlar. Konfederasyonlar kuruluş bildirimi ve eklerini mülki idare amirliğine vermek suretiyle tüzel kişilik kazanırlar.

Konfederasyon kuracak federasyon temsilcileri tarafından imzalanmış 2 adet Kuruluş Bildirimi ve aşağıda belirtilen ekler, konfederasyonun kurulacağı yerin mülki idare amirliğine verilir.

a) Kurucu federasyon temsilcileri tarafından imzalanmış 2 adet konfederasyon tüzüğü,

b) Federasyon tüzüklerinin; amaç, konfederasyon kurma ve üye olmaya ilişkin maddelerinin bulunduğu bölümün yönetim kurulu başkanından onaylı ve kaşeli sureti, (1 adet)

c) Konfederasyon kurulması yönünde federasyonlarca alınmış genel kurul kararı (divan tutanağı) örneği, (1 adet)

d) Kurucuların federasyonu temsil etmekle yetkilendirildiğine ilişkin ilgili federasyon yönetim kurullarının karar örneği, (1 adet)

e) Geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste. (1 adet)

f) Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından kurulan federasyon niteliğindeki tüzel kişiliklerin bulunması halinde, bu tüzel kişilerin konfederasyona kurucu olabileceğini gösteren Bakanlıkça verilmiş izin belgesi,

g) Konfederasyon Merkezinin mesken olarak gösterilen yerlerde açılması durumunda, kat malikleri kurulunun oybirliği ile alacağı karar örneği (1 adet), kira kontratı ( 2 adet)

Konfederasyon merkezinin açılacağı yer tapuda iş yeri geçiyorsa kira kontratı (2 adet)


Kuruluş Belgeleri   
Dernek Kuruluşu İçin İstenen Belgeler
Dernek Şube Kuruluşu
Federasyon Kurma Başvuruları ve İstenecek Belgeler
Konfederasyon Kurma Başvuruları ve İstenecek Belgeler
3335 Sayılı Kanuna Göre Birlik Kuruluşu Başvurularında İstenecek Belgeler
Birlik Şube Kuruluşu Başvurularında İstenecek Belgeler
Türkiyede Kurulan Birliklerin Yurtdışında Faaliyette Bulunma Başvurularında İstenecek Belgeler
Yurtdışında Kurulan Birliklerin Türkiyede Faaliyette Bulunma Başvurularında İstenecek Belgeler
Temsilcilik
Platform
Sandık Kurma Şartları
Derneklerin Tutacağı Defterler
 

Copyright 2015 | Anadolu Yazılımevi