Dernek Şube Kuruluş İşlemleri > Neler Yapmalısınız.?
Dernek Şube Kuruluş İşlemleri İçin Neler Yapmalısınız.?


Dernek Şube Kuruluşu


Madde 7-Tüzüklerinde şube açabileceği belirtilmiş dernekler, genel kurullarınca yetki verilen yönetim kurullarının yetkili kılacakları en az üç kişinin imzaladığı 1 adet Kuruluş Bildirimini ve aşağıda belirtilen eklerini şubenin açılacağı yerin mülki idare amirliğine verirler.

Geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste, (1 adet )

Şube açılması için yönetim kuruluna verilmiş yetkiyi gösteren genel kurul (divan tutanağı) kararının fotokopisi,
( 1 adet )

e)Kurucu olarak yetkilendirilmiş kişiler için alınmış dernek yönetim kurulu kararı fotokopisi. ( 1 adet)

f)Şubenin mesken olarak gösterilen yerlerde açılması durumunda, kat malikleri kurulunun oybirliği ile alacağı karar örneği, kira kontratı ,
Şube merkezinin açılacağı yer tapuda iş yeri geçiyorsa kira kontratı (2 adet)

g) Şube kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluşuna ait belgeler ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi. (1 adet)

ğ)Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopileri, (1 adet)
Çocuk derneklerinin şubelerine tüzel kişiler kurucu veya üye olamazlar, ayrıca çocuk dernekleri şubelerinde kuruluş bildirimine, kurucu çocukların yasal temsilcilerinin izni eklenir.
Şubeler, olağan genel kurul toplantılarını, merkez olağan genel kurulu toplantısından en az iki ay önce tamamlamak ve genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve genel merkezlerine bildirmek zorundadırlar.

Not:1 yarım kapaklı dosya ve büyük klasör gereklidir.


Kuruluş Belgeleri   
Dernek Kuruluşu İçin İstenen Belgeler
Dernek Şube Kuruluşu
Federasyon Kurma Başvuruları ve İstenecek Belgeler
Konfederasyon Kurma Başvuruları ve İstenecek Belgeler
3335 Sayılı Kanuna Göre Birlik Kuruluşu Başvurularında İstenecek Belgeler
Birlik Şube Kuruluşu Başvurularında İstenecek Belgeler
Türkiyede Kurulan Birliklerin Yurtdışında Faaliyette Bulunma Başvurularında İstenecek Belgeler
Yurtdışında Kurulan Birliklerin Türkiyede Faaliyette Bulunma Başvurularında İstenecek Belgeler
Temsilcilik
Platform
Sandık Kurma Şartları
Derneklerin Tutacağı Defterler

 

Copyright 2015 | Anadolu Yazılımevi