Beyan

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi kanununun 6’ıncı maddesinde; “Fiil ehliyetine sahip ve fiilen çalışan gerçek veya tüzel kişiler sendika kurma hakkına sahiptir. Ancak 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından birinden mahkûmiyeti bulunanlar sendika kurucusu olamaz.” ve aynı Kanunun 9’ncu maddesinin 3’üncü fıkrasında; “Kuruluşların genel kurul dışındaki organlarına seçilebilmek için 6’ncı maddede aranan şartlara sahip olmak gerekir…..” hükmü amir olduğundan, Kanunun 6’ncı maddesinde belirtilen şartlara sahip olduğumu beyan ederim. …./…./.......
 
 
 
Adı Soyadı
 
 
 
İmza


T.C. No:
……………………………

A D R E S:
…………………………….